KNALLERTKØREKORT TIL DE 15 ÅRIGE

Knallertkørekort 15 årige. Nye regler pr. 1. oktober 2016

Reglerne nedenfor er kort ridset op og gjort lidt mere forståeligt. Hvis du vil læs den fulde lovtekst kan du klikke her.

Loven siger:

Lille knallert må kun føres af personer, som har erhvervet kørekort til lille knallert, stor knallert, bil eller motorcykel.

Føreren skal under kørslen have kørekortet hos sig og skal på forlangende vise det til politiet.

Kørekort til lille knallert kan udstedes til en person, der er fyldt 15 år, og som har modtaget undervisning i færdselsreglerne og kørsel med lille knallert og bestået en teoriprøve og en praktisk prøve i tilknytning hertil.

Kommunen sørger for undervisningen og afviklingen af prøver for personer under 18 år. (DET ER TYPISK UNGDOMSSKOLERNE, SOM KLARER DENNE OPGAVE)

knallertkørekort 15 årige. nye regler pr. 1. oktober 2016

 

Forældrene SKAL involveres noget mere

For i højere grad at sikre, at forældrene til de yngste knallertførere bliver involveret i den unges beslutning om at anskaffe sig en knallert, siger loven:

Den, der driver erhverv med salg, udlejning eller reparation af knallerter, må ved udøvelsen af denne virksomhed ikke sælge eller på anden måde stille en knallert til rådighed for personer under 16 år, medmindre forældremyndighedens indehaver forinden har givet skriftligt samtykke dertil. Det påhviler den erhvervsdrivende at sikre sig, at samtykket foreligger.«

Frakendelse af retten til at føre lille knallert m.v.

 Føreren af en lille knallert skal betinget frakendes retten til at føre lille knallert, hvis:

Føreren under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden har voldt skade på person eller ting eller fremkaldt fare herfor.

Føreren har overskredet den tilladte hastighed for lille knallert med mere end 60 pct.

Føreren har gjort sig skyldig i spirituskørsel.

Føreren har kørt med bevidsthedspåvirkende stoffer i blodet (fx hash, amfetamin)

Knallerten er konstruktivt ændret med henblik på hastighedsforøgelse eller er i en sådan ulovlig stand, at den kan køre 43 km/t. eller derover, og føreren tillige er ejer (bruger) af knallerten.

Betinget frakendelse sker for 3 år

 

Føreren af en lille knallert skal ubetinget frakendes retten til at føre lille knallert for et tidsrum af mellem 2 og 10 år, hvis:

Føreren har gjort sig skyldig i spirituskørsel med en alkoholkoncentration i blodet under eller efter kørslenover 1,20 promille.

Føreren har kørt med bevidsthedspåvirkende stoffer i blodet (fx hash, amfetamin)

Føreren forsætligt har voldt skade på andres person eller ting, forsætligt har fremkaldt nærliggende fare herfor eller i øvrigt har ført knallerten på særlig hensynsløs måde.

Føreren ved kørsel med en hastighed på mere end 100 km/t. har overskredet de tilladte hastigheder fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning med mere end 100 pct.

 

CBN 190916