DKS

Den Kriminalpræventive Sektion (DKS) og SSP-samarbejde

Københavns Politi – Den Kriminalpræventive Sektion – varetager al koordinering omkring den kriminalpræventive indsats i hele Københavns politikreds.

Politikredsen er delt op i nogle områder, hvor vi har kontaktfolk tilknyttet.

 

dka kasper

Sektionens kontaktfolk er placeret på alle stationer og i de største nærpolitivagter. De deltager i de lokale SSP-udvalg, hvor erfaringsudveksling og planer for nærområderne bliver en vigtig del af det kriminalpræventive arbejde.

Kontaktfolkene anvender mange ressourcer på hjemmebesøg hos de unge, der har begået en kriminel handling. Ved besøgene forsøger kontaktfolkene at danne sig indtryk af, hvordan den enkelte familie fungerer, hvorefter der bliver lagt en plan for, hvilke tiltag der skal til, for at den unges kriminalitet ophører. Der foretages mere end 1.000 hjemmebesøg om året. Det er meget vanskeligt at måle, om hjemmebesøgene har den ønskede effekt, men det er en helt klar tendens, at der kun sjældent bliver foretaget mere end et besøg i den samme familie.

SSP-samarbejdet er præget af godt og frugtbart samarbejde mellem afdelingen, SSP-sekretariatet og de 15 lokal- og lederudvalg, der dækker Københavns Kommune.

Lokaludvalgene udfærdiger hvert år planer for det kommende års indsats på det kriminalpræventiv område. Der satses på ”opsøgende teams”, hvor medarbejdere fra Socialforvaltningen, Skoleområdet og Politiet samlet opsøger de unge mennesker, hvor de færdes om aftenen og natten.

Evt. spørgsmål vedr. SSP-samarbejdet i København kan rettes til Den Kriminalpræventive Sektion, tlf. 3314 1448

SKOLENS BETJENT

Politiet på din skoleEn politibetjent er også tilknyttet din skole. Vil du i kontakt med pågældende så kontakt Den Kriminalpræventive Sektion på tlf. 3314 1448

Skoleundervisningens indhold og perspektiv
Den Kriminalpræventive Sektion tilbyder samtlige skoler i Københavns Kommune undervisning i færdsels- og kriminalpræventive emner. Hensigten er, at eleverne får en faglig viden om emner, der er relevante i forhold til deres alder og i forhold til eventuelle begivenheder, der aktuelt fylder i deres hverdag. Eleverne til og med 5. klassetrin undervises primært i færdselsrelaterede emner, mens undervisningen i de højere klassetrin målrettes kriminalpræventive emner.

undervisning

Fokus i undervisningen er, at eleverne naturligt får kendskab til den konkrete lovmæssige del af emnet men lige så vigtigt, at de får indsigt i – og kan reflektere over eventuelle konsekvenser og risici som følge af en hændelse.

I undervisningen lægges stor vægt på en aktiv inddragelse af eleverne, da en blanding af både faglig information, dilemmaer og dialog giver en dybere forståelse. Dialogen er lige vigtig mellem underviseren og eleverne som eleverne imellem, idet eleverne som meningsdannere udfordres til refleksion og argumentation, hvilket sætter realistiske som fiktive hændelser i perspektiv. Eleverne præsenteres på visse klassetrin for forskellige dilemmaer, hvorefter de ved en valgbar placering i klasseværelset tilkendegiver netop deres valg af en løsningsmodel. Herefter bedes de begrunde deres valg. Øvelsen kaldes ”4-hjørneøvelse”.

Et andet stort fokusområde er begrebet ”sociale overdrivelser” også kaldet ”flertalsmisforståelser”. Her anskueliggør underviseren, hvorledes vi ofte har en overdreven opfattelse af et givent emne. Denne opfattelse kan være begrundelse for at vælge noget til i troen på, at sådan gør flertallet, hvilket ofte ikke er identisk med virkeligheden.

De kriminalpræventive emner som mobning, butikstyveri, alkohol, stoffer, våben, vold, straffeattest med videre tilbydes klassetrinene i forhold til alder og øvrig relevans.

I samarbejde med skolerne tilbydes i øvrigt særlige temaer som cyklistprøver, anden færdselsundervisning, skolepatruljeuddannelse, fyrværkeridemonstration, rundvisning og fysisk aktivitet på særlige baner.

Endelig finder der samarbejde sted mellem underviser og forældregruppe, særligt i forbindelse med afholdelse af ”En Teenager i Familien”, hvor forældre informativt formidles de unges holdninger til aktuelle emner.