VOLD OG TRUSLER MOD OFFENTLIG ANSATTE

RESPEKTPAKKEN

Med respektpakken vil vold og trusler mod politibetjente, fængselsbetjente, socialrådgivere og andre af fællesskabets repræsentanter fremover straffes hårdere, hvis det begås i deres fritid. Skærpelsen lægger en tredjedel oven i det nuværende strafniveau. Det betyder, at en person, som før fik 60 dages fængsel fremover vil få 90 dage. Straffen bliver også hårdere for kriminalitet rettet mod disse personers familiemedlemmer.

Det er nu også  strafbart efter straffeloven at chikanere personer i offentlig tjeneste.  F.eks., når navngivne politibetjentes adresser, portrætbilleder og andre private oplysninger offentliggøres på en hjemmeside. Det giver nu  hårdere domme med en strafferamme på op til 2 års fængsel.

RESPEKTPAKKEN

 

Skærpet straf for overgreb mod personer i offentlig tjeneste i forbindelse med grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden. 

Eksempel:

En gruppe unge spærrer en befærdet gade med nogle containere, som de sætter ild til, og da brandvæsenet rykker ud for at slukke den påsatte brand, kaster en af de unge en glasflaske efter brandmændene.

 I forbindelse med en demonstration går en større gruppe maskerede personer til angreb på politiet ved at kaste sten og affyre kanonslag. 

Efter en fodboldkamp opstår der slagsmål blandt to fangrupperinger, og da politiet stopper urolighederne, fremsætter en af de anholdte trusler mod to politibetjente.

Anstiftere og ledere af opløb gøres kollektivt erstatningsansvarlige for alle materielle skader

Som eksempler på tilfælde, der rammes af det udvidede erstatningsansvar, kan nævnes:

I forbindelse med opløb smadres en butiksrude. Det er ikke muligt at udpege de egentlige gerningsmænd, som har smadret ruden, men politiet har videooptagelser, der dokumenterer, at en person har optrådt som anstifter af opløbet og aktivt har opfordret andre til at begå hærværk. Denne person kan nu mødes med et erstatningskrav, som den pågældende må betale, uanset om han eller hun har forvoldt den konkrete skade. 

Efter afholdelsen af en fodboldkamp bliver flere bygningsfacader vandaliseret under et opløb. Politiet pågriber både den egentlige gerningsmand og lederen af opløbet, som ikke har deltaget aktivt i hærværket. Et erstatningskrav kan nu gøres gældende over for både gerningsmanden og lederen – og hvis den ene ikke er i stand til at betale, skal den anden dække hele kravet.

LÆS MERE OM FORÆLDRES ERSTATNINGSANSVAR HER

Straffelovens særlige regel om vold og trusler mod personer i offentlig tjeneste udvidet til  også at omfatte indirekte trusler

Eksempel:

Under en telefonsamtale med en kontorassistent i en kommune fremsætter en borger trusler mod en leder i samme kommune. 

På et offentligt debatforum på internettet (eksempelvis en offentlig Facebook-gruppe) fremsætter en person trusler om at ville skyde en navngiven lærer.

Skærpet straf for overgreb mod personer i offentlig tjeneste, når overgrebet sker i den pågældendes fritid

Eksempel:

Som eksempler på tilfælde, der rammes af strafskærpelsen, kan nævnes:

En fængselsbetjent bliver udsat for et voldeligt overfald på vej hjem fra sit arbejde af en tidligere indsat, der har fulgt efter ham. 

En politibetjent, der arbejder med rocker- og bandemiljøet, bliver i sin fritid passet op på parkeringspladsen uden for et supermarked og truet af et bandemedlem, som den pågældende tidligere har været med til at arrestere. 

En socialrådgiver modtager midt om natten på sin private mobiltelefon sms-beskeder, hvori en borger fremsætter trusler, fordi borgeren er utilfreds med kommunens behandling af sin sag. 

Skærpet straf for alle former for kriminalitet, der har baggrund i den forurettedes eller dennes nærmestes udførelse af offentlig tjeneste

Eksempel:

Som eksempler på tilfælde, der rammes af den skærpede straf, kan nævnes:

Hærværk mod en socialrådgivers private bil, hvis hærværket begås som følge af den pågældendes arbejde.

Overtrædelse af et tilhold om ikke at kontakte eller følge efter en medarbejder i en kommunal socialforvaltning, hvis overtrædelsen begås som følge af den pågældendes arbejde.

Trusler mod en fængselsbetjents ægtefælle, hvis truslerne fremsættes som følge af fængselsbetjentens arbejde. 

Chikane af personer i offentlig tjeneste, § 119 a (Ny bestemmelse)

Den, som krænker en af de i § 119, stk.1, nævnte personers fred ved at kontakte, forfølge eller på anden måde chikanere den pågældende under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. 

Straffen er en bøde på 7500 kr. i førstegangstilfælde og kortere frihedsstraf ved grovere og systematiske overtrædelser.  I gentagelsestilfælde: Frihedsstraf. 

Skærpet straf for verbale overfald på personer i offentlig tjeneste

Der skal være en ordentlig tone mellem myndighedspersoner og borgere. Vi skal reagere på det normskred, som ligger i, at nogle mennesker tror, at de kan tiltale eksempelvis politiet eller en socialrådgiver med de værste skældsord uden konsekvenser. 

Strafferammen for fornærmelig optræden overfor offentligt ansatte, jf. straffelovens § 121 hæves til 1 års fængsel fra 6 måneder. Bøde på 5000 kr. i førstegangstilfælde

LÆS HELE RESPEKTPAKKEN HER

 

INDBRUDSSIKRING – SIKRINGSVEJLEDNING